Le projet de renouvellement de Tarlabaşı en 50 questions – version turque

Le renouvellement de Tarlabaşı est mené d’une main ferme par le maire de Beyoğlu, Ahmet Misbah Demircan, selon les compétences qui lui sont attribuées par la loi 5366. Il peut être comparé à celui de Sulukule, où le renouvellement se fait à l’échelle d’un quartier, sans pouvoir prétendre qu’il s’agit de gecekondu, ni de bâtiments illégaux. Il faut savoir que la loi 5366 ne peut être applicable que dans les zones classées, dans des quartiers historiques comme Edirnekapı ou Dolapdere. Les procédés utilisés par les pouvoirs municipaux sont donc comparables, entre deux maires, Mustafa Demir et Ahmet Misbah Demircan, qui se disputent l’initiative de la loi 5366, prétendant chacun que le projet de loi voté en 2005 est le fruit de son administration.

En revanche, les associations qui se sont créées en réaction à l’annonce du renouvellement du quartier, imaginé sans aucune concertation des habitants, semblent trop différentes pour prétendre à des caractéristiques communes. L’étonnante organisation de l’association défendant les droits des habitants de Tarlabaşı donne des raisons de penser que le projet de la mairie de Beyoğlu sera très vite suspendu par les tribunaux saisis par les avocats de l’association. Il est facile de voir que l’association de Tarlabaşı a concentré ses efforts sur deux stratégies : celle du contact et du dialogue avec les responsables municipaux chargé de modeler le projet de rénovation des quartiers ; et celle de l’action juridique par la construction par étape d’un dossier qui peut être introduit au tribunal en cas de rupture de dialogue avec la mairie.

Ces initiatives permettent surtout de garder toujours une longueur d’avance sur les responsables du projet qui semblent ne pas avoir de réponses à toutes les questions posées. Celles-ci sont, très brièvement, le devenir des locataires, les garanties aux commerçants qui quittent le quartier à une étape où l’aboutissement du projet n’est pas encore évident, les centaines d’enfants inscrits dans les écoles à proximité qui devront quitter le quartier au milieu de l’année scolaire, etc.

Peu d’informations en chiffres sont fournies sur le projet, ce qui laisse à penser que la mairie veut rester discret sur les détails du projet. Or il semble que les techniciens confrontés aux avocats de l’association d’habitants n’aient pas pensé à tous les détails. En effet, d’après le témoignage du responsable de l’association, les questions concernant les plus jeunes, les commerçants ou encore les locataires n’ont pas été posées. Le projet de renouvellement du TOKI pensé pour Edirnekapı en était à sa 33e version lors d’une dernière présentation par Mustafa Çiftçi. De la même manière, celui de Tarlabaşı va être remodelé en fonction des résistances qui se forment et se manifestent au niveau local. Les expropriations se feront en fonction des exigences exprimées par les habitants de manière individuelle. Les négociations ne se font pas en dehors de rapports de force. Les termes du contrat ne reflètent que les réactions individuelles ou des associations qui se créent pour défendre les intérêts locaux une fois le projet lancé. Or la qualité et la faisabilité du projet ne dépend que de la prise en compte des intérêts des premiers concernés, soit les familles qui habitent les maisons à rénover.

Le « projet de Tarlabaşı en 50 questions », rédigé par l’équipe de la mairie de Beyoğlu, est repris dans sa version originale dans le souci de garder une copie en archive. Il semble qu’à l’image des projets de Galataport ou encore celui de Haydarpaşa, mais à une autre échelle, le renouvellement de dizaines de maisons ne se fera pas en présence d’un groupe (en l’occurrence les habitants) d’opposants qui peuvent très facilement remettre en question le fondement juridique du projet dans son ensemble. Les décisions prises au sein du conseil municipal risquent encore une fois d’être remises en question par l’un ou l’autre tribunal saisi par les propriétaires d’immeubles expropriés en échange d’un appartement de luxe.

Les informations qui ont permis la rédaction de ce texte proviennent des réunions organisées par les responsables de l’association qui s’est organisée de manière spontanée à l’annonce du projet.

Les questions et réponses reflètent la position du belediye de Beyoğlu.

« 50 soruda Tarlabaşı Yenileme Projesi »
29 Mayıs 2008

Repris du site http://www.mimdap.org
http://www.mimdap.org/w/index.php?p=6493

1. Tarlabaşı Yenileme Projesinin amacı nedir?

İstanbul’un tarihi değerler açısından en önemli bölgelerinden biri olan Tarlabaşı bugün; küçük parsellerden oluşan yapısı ile çağdaş ihtiyaçları karşılamayan yapı stoğuna sahip, dar sokaklar ve otopark sorunu nedeniyle ulaşılamayan bir mekan, kötü çevre koşulları nedeniyle mülk sahiplerinin yatırım yapmadığı bir alan ve yüksek proje maliyeti ve uzun süreli prosedür nedeniyle yenilenemeyen yapılarla kaplı bir mekandır. Bölge, gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılamadığı için giderek yok olmaya ve çökmeye yüz tutmuştur. Tarlabaşı’nın yenilenmesini sağlayacak bu projeyle çöküşün durdurulması, bölgenin daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir ve kentle bütünleşmiş bir alan haline getirilmesi, Tarlabaşı’nda yeni bir yaşam merkezi oluşturulması hedeflenmektedir.

2. Her isteyen kendi yenilemesini kendisi yapamaz mıydı?

Bütünleşik bir alanda herkesin kendi çözümünü üretmesi, tek tek dairelerde veya binalarda yapılacak yenilenmelerle geniş bir bölgenin yenilenmesi hem finansman hem de örgütlenme açısından imkânsızdır. Bölgenin mevcut ekonomik ve sosyal dokusu gereği, sorun ne kadar bütünleşikse çözüm de o kadar bütünleşik olmak durumundadır. Bu bir tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarlabaşı’na “toplu ve bütünleşik çözüm” şarttı.

3. Tarlabaşı Yenileme Projesinin tarihçesi nedir?

Proje alanı, 16.06.2005 tarih ve 5366 sayılı kanuna dayanarak 20.02.2006 tarih ve 2006/10172 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yenileme Alanı ilan edilmiştir. 10.11.2006/63 tarih/sayılı Belediye Meclisi Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ihale 16.03.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. En avantajlı teklifi vererek ihaleyi kazanan firma ile 04.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

4. Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi hangi alanları kapsıyor?

Beyoğlu Tarlabaşı’nda yer alan Bülbül, Çukur ve Şehit Muhtar mahallelerinden oluşmaktadır. Bakanlar Kurulunun 2006/10172 sayılı kararı ile Beyoğlu İlçesinde 360, 361, 362, 363, 385, 386, 387, 593, 594 nolu adaları kapsayan yaklaşık 20.000 metrekarelik alandır.

5. Projenin sahibi kim?

Projenin sahibi Beyoğlu Belediyesi ile birlikte alandaki tüm maliklerdir.

6. Proje İstanbul’a ve Beyoğlu’na ne kazandıracak?

Yenileme sayesinde alanda var olan fiziksel ve sosyo-ekonomik sorunlar çeşitli projeler ve eğitim programları ile önemli ölçüde azaltılacak veya yok edilebilecektir. Bununla birlikte hem alanda hem de yakın çevresi için tehdit oluşturan unsurlar da azalacaktır. Yenilenen alanın getireceği artı değerden hem bu alanda yaşayanlar hem de yakın çevre olumlu olarak etkilenecektir. Ayrıca, proje diğer yenileme projeleri için örnek olacaktır.

7. Proje, bölge insanına ne kazandıracak?

Proje, mekansal yenilemenin yanı sıra toplumsal ve ekonomik gelişmeyi de hedeflemektedir. Bu nedenle, ilk kez Stratejik Sosyal Plan Beyoğlu Belediyesi tarafından yatırımcı ve mülk sahiplerinin katılımı ile hazırlanmıştır. Böylelikle, bölge halkı, daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaya devam ederken yeni istihdam olanaklarından öncelikle faydalanacak ve oluşturulan kapasite artırımı programları ile yeni iş olanaklarına ulaşma becerileri artacaktır. Pek çok bölge insanı, yapmakta oldukları işlere göre çok daha nitelikli meslekleri öğrenme ve kendilerine ekonomik fırsatlar yaratma imkânı bulacaktır.

8. Proje alanında yaşayanların sosyal profili nasıl?

Proje alanında yaşayanların sosyal profilleri, bire bir görüşmelerde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Alanda çok kültürlü bir yapı mevcut olup, farklı etnik-dini gruplar bir arada yaşamaktadır.

 • Daha çok, Doğu – Güneydoğu Anadolu’dan ve Karadeniz Bölgesi’nden göç edenler,
 • Azınlıklar (Rum, Ermeni, Süryani)
 • Proje alanında uzun süreli oturanlar vb.

9. Proje alanında mülk sahiplerinin kökeni nasıl bir profil çiziyor?

Proje alanında yaşayanların büyük bir çoğunluğu Mardin, Siirt, Batman, Erzincan, Diyarbakır, Rize gibi Anadolu’nun çeşitli kentlerinden gelmişlerdir. Bir başka ifadeyle, proje alanında yaşayan mülk sahipleri Anadolu coğrafyasının mozağini oluşturmaktadır.

10. Proje alanında yaşayan mülk sahipleri hangi işleri yapmaktadır?

Proje alanında yaşayan mülk sahipleri, çoğunlukla katı atık toplayıcısı- seyyar satıcı – midyeci gibi düşük gelirli ve kalifiye olmayan işlerde çalışmaktadır. Ayrıca, mülk sahiplerinin pek çoğu sosyal güvenceden yoksun bulunmaktadır.

11. .Proje alanında yaşayanların ne kadarı kiracı, ne kadarı mülk sahibi?

Proje ile ilgili kitleyi, “Proje alanında yaşayan mülk sahipleri”, “Proje alanı dışında yaşayan mülk sahipleri”, “Kiracılar” ve “Kira ödemeden yaşayanlar” şeklinde sınıflandırabiliriz. Yapılan anket çalışmalarında %71’inin kiracı olduğu tespit edilmiştir.

12. Proje alanında yer alan yapıların oturulabilirlik durumu nedir?

Alandaki yapı stoğunun %40’ı tamamen boştur. Yapıların boş olmasının birinci ve temel nedeni mülk sahiplerinin alanı terk etmeleri, ikinci nedeni ise bakım ve onarım yapılamaması nedeniyle oluşan yapı riskidir. Her iki etken, olumsuz anlamda birbirini etkilemekte ve bölgedeki çöküşü hızlandırmaktadır.

13. Proje alanında yer alan yapıların tarihi değeri nedir?

Alandaki yapıların çoğu 1870 İstanbul yangınları sonrası ucuz malzemelerle kagir yapı tekniğiyle yapılmış olan
hizmetli konutlarından oluşmaktadır.

14. Proje alanında yaşayanların istihdam durumu nedir?

Bölge halkını, “İmalat ve üretime dayalı işyerlerinde çalışanlar”, “Sosyal güvenceden yoksun tanımlanamayan işlerde
çalışanlar”, “Yurt içi ve yurt dışı göçmenler” ve “Geçici ikamet edenler” şeklinde sınıflandırılabiliriz. Anket çalışması verilerine göre alanda yaşayanların %66’sı herhangi bir sosyal güvence kapsamında değildir. Eski sosyal güvenlik sistemi bazında ayrıştırılacak olursa, alanda yaşayanların %26’sı SSK, %7’si Bağ-Kur ve %1’i Emekli Sandığı kapsamında çalışmaktadır.

15. Bölgedeki kiracılar ve mal sahipleri için neler yapılacak?

Bu noktadaki en temel yaklaşım, hiçbir mülk sahibinin mağdur edilmemesi, kiracılara da çeşitli kolaylıklar sağlanması esası üzerine oturtulmuştur. Mal sahipleri ile uzlaşma koşulları çok alternatifli olarak oluşturulmuştur. Kiracılar için TOKİ tarafından İstanbul’da üretilen konutlardan kuraya girmeksizin satın alma hakkı ve önceliği tanınmıştır.

16. Gecikme halinde mal sahiplerinin mağduriyetleri nasıl engellenecek?

Kat karşılığı anlaşma yolunu seçen mal sahiplerine yeni konutları kendilerine teslim edilinceye kadar kira yardımı yapılacaktır. Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin gecikmesine ilişkin cezai şartlar Satış Vaadi Sözleşmesinde  düzenlenmiştir.

17. İşyerlerini taşımak zorunda olanlara özel bir destek sağlanacak mı?

İşyerleri olanlar için inşaat boyunca oluşabilecek gelir kaybı – kira kaybı gibi hususlar uzlaşma görüşmeleri boyunca çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu konularla ilgili alternatifler Belediye-Yatırımcı-Tarlabaşı Derneği işbirliği ile çözülmeye çalışılmaktadır.

18. Proje alanında yaşayan çocukların eğitim durumu nedir?

Görüşme yapılanlar arasında verilen bilgilere göre, 80 ilköğretime (ilkokul ve ortaokul) giden çocuk bulunmaktadır. İlkokula giden çocuklar yakın çevredeki (Dolapdere, Kasımpaşa, Feriköy ve Taksim) Hüviyet Bekir İlköğretim Okulu, Kasımpaşa İlköğretim Okulu, Feriköy İlköğretim Okulu ve Taksim İlköğretim Okulu’na gitmektedirler. Liseye giden 20 çocuk bulunmaktadır, bunların bir kısmı üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Mülk sahiplerinin çocuklarından 6 tanesi üniversiteye gitmektedir. Proje alanında 4 tane engelli, 2 tane de kalbi delik olan çocuk, 7 yaş altında 47 çocuk bulunmaktadır. Alanın boşaltılması sürecinde, bu çocukların aileleriyle birlikte taşınacakları bölgedeki okullara yerleştirilmesinde gerekli destek ve kolaylık sağlanacaktır.

19. Proje alanında yaşayan gençlerin durumu nedir?

Mal sahipleri ve kiracılarla yapılan görüşmelerdeki tespitlere göre, proje alanında 55 tane 17 – 25 yaş arası, öğrenimini tamamlamamış kalifiye olmayan işlerde çalışan (midye satıcılığı vb. gibi) veya çalışmayan genç bulunmaktadır. 25 yaş üzeri olup kalifiye olmayan işlerde çalışan, evli olan ve/ veya işsiz genç sayısı 60’tır. 25 yaş üzeri kalifiye işlerde (bankacılık, inşaat mühendisi, öğretmen, otomotiv sektörü vb.) çalışan genç sayısı ise 14’tür.

20. Bu çocuklara ve gençlere proje kapsamında nasıl bir eğitim, yaşam, gelecek imkanları sunuluyor?

Tüm öğrencilerin geçici ve kalıcı yeni okulları belirlenecek ve yeni kayıt ile uyum sürecini içeren bir program hazırlanacaktır. Ayrıca İş Geliştirme, Meslek Edindirme ve eğitim programlarından yararlanmaları sağlanacaktır.

21. Hangi ailenin nereye taşınacağı, çocukların hangi okullara gideceği belirlendi mi?

Kimi aileler yeni bir ev tutarak kiraya çıkmayı tercih etmekte, kimileri başka semtlerdeki evlerine veya akrabalarının yanına taşınmaktadır. Yeni adreslerin belli olmasını takiben okulların nakilleri sırasında destek Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

22. Tarlabaşı Yenileme Projesi alanında yaşayanlarla nasıl bir uzlaşma yoluna gidiliyor?

Alanda yaşayanlarla uzlaşma yoluna gidilirken, aşağıdaki Uzlaşma İlkeleri uygulanmaktadır:

 • • Her bir mülk sahibi projede yaratılan birimlerden almaya hak kazanacaktır,
 • • Her bir hissedar için proje öncesi değer ile proje sonrası değer dikkate alınarak hesaplanan pay hakları baz alınarak öncelik en küçük hissedardan başlamak üzere seçim yapılacaktır,
 • • Her bir mülk için proje öncesi değerle, proje sonrası değer farkı oluşması durumunda mahsuplaşmaya gidilecektir,
 • • İnşaat süresi boyunca, proje alanında yaşayan mülk sahiplerine kira yardımı yapılacak,
 • • İhale tarihi öncesinden beri alanda olduğunu belgeleyebilen kiracılar için taşınma yardımı yapılacaktır,
 • • Kiracılara sosyal konutlardan kurasız olarak satın alma önceliği tanınacaktır,
 • • İş Geliştirme ve Meslek Edindirme programlarından alanda yaşayan herkes eşit olarak yaralanacaklardır.

23. Proje alanında yaşayanlarla görüşmeler ne zaman başladı?

Bu proje, tamamen açık, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yönetilmektedir. 18 Şubat 2008 tarihinden beri ‘Beyoğlu Belediye Başkanlığı Yenileme ve Uygulama Birimi’ Tarlabaşı binasında bire bir görüşmeler yapılmaktadır. İlk görüşmeler çerçevesinde toplam 432 hissedar ile yüz yüze veya vekaleten toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda kendilerine;

 • • Maket üzerinden proje anlatılmış,
 • • Değer tespitleri bildirilmiş,
 • • Pay hakları söylenerek, proje alanında ne kadar bağımsız bölüm alabilecekleri ve seçenekler ortaya konulmuştur. İkinci görüşmelerde ise yer seçimi yapmaları için randevu almaları sağlanmıştır. Her bir hissedar ile 15-30 dakika arasında görüşme yapılmış, görüşmeler esnasında mülk sahiplerinin beklentileri ile projenin sunmuş olduğu olanaklar tartışılmış ve özellikle bölgede yaşayan mülk sahiplerinin talepleri alınmıştır.

24. İlk bilgi verme sonrası, yer seçimi için ne yapılıyor?

Yer seçimi için görüşme talep eden 173 farklı hissedar ile yapılan görüşmeler sonucunda toplam 105 kişi yenileme projesi ve yer seçimi hakkında olumlu düşüncelerini sunmuş ve bunların büyük bir çoğunluğu konut rezerve etmiştir. Toplam 40 kişi, önerilen alternatifleri beğenmemiş ve olumsuz görüş bildirmişler ya da ikinci görüşmeye katılmamışlardır. Toplam 28 kişi ise net bir karar açıklamamıştır. Yer seçimine gelen her bir görüşmeci ile en az 1,5 saat süren yer seçimi toplantıları yapılmaya devam edilmektedir. Proje sadece uzmanların ve akademisyenlerin çalışmalarıyla değil bölgede yaşayanların ve mülk sahiplerinin de görüş ve önerileriyle hazırlanmıştır. Henüz nihai halde değildir. Avan proje, sergi ortamında halkın görüşlerine sunulmuştur. Proje, son ana kadar halkın görüş ve önerilerine açık olacak, uygun öneriler doğrultusunda ve Koruma Kurulunun onayıyla gerekli revizyonlar yapılabilecektir.

25. Proje kapsamında yer alan mülk sahiplerine ne gibi haklar sunuluyor?

Görüşmelerde mülk sahiplerine projenin değer paylaşımı esasına dayalı olarak hazırlandığı anlatılmış ve kendilerine Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı bir şirket tarafından yapılan mevcut hisse değerleri bildirilmiştir. Mülk sahiplerine hisselerinin mevcut değeri söylendikten hemen sonra yeni projeden bedel ödemeden alabilecekleri pay hakları açıklanmıştır. Projenin temel ilkesinin, her mülk sahibinin yeniden projede bağımsız bölüm almaları olduğu belirtilerek, pay hakkı bir bağımsız bölüm almaya ulaşmayanlar için yaklaşık ödeyecekleri farklar da söylenmiştir.

26. Proje kapsamında yer alan mülklerin değerleri nasıl belirleniyor?

SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından belirlenen değerler üç temel araştırmanın verilerine dayanarak oluşturulmuştur.

 1. a. Arsa değeri (imar hakları, konumu, büyüklüğü),
 2. b. Bina değeri (bina büyüklüğü, kullanımı, amortismanı, teknik altyapısı vb.),
 3. c. Piyasa değeri (emlakçılardan genel beklenti tespiti, gerçekleşen reel satış değerleri, ihaleler vb.).

27. Proje kapsamında işletmesi ve işyerleri olanlara ne haklar sunuluyor?

Proje alanında işletmesi olan (fırın, atölye, dükkan, otel vb.) veya işletmelere kiraya veren mülk sahiplerine;

 • • İnşaat süresi içinde işletme kayıpları,
 • • Kiraya verenlerin kira kayıpları,
 • • İşyeri kapatılması sonucunda çalışanların sigorta ve tazminatları,
 • • Taşınma masrafları konularında çeşitli haklar sunulacak, mağduriyetleri engellenecektir.

28. Alanda oturan kiracılara ne gibi haklar sunuluyor?

Kiracılar için kalıcı birtakım öneriler geliştirilmeye çalışılmaktadır. TOKİ tarafından geliştirilen sosyal konut projelerinde maliyetine, kurasız ve öncelikli olarak konut sahibi olmaları için Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ arasında protokol imzalanmıştır.

29. Kira ödemeden oturanlara bir hak sunulacak mı?

Binanın mülk sahibi ile hiçbir hukuki ilişki kurmaksızın, mülk sahibinin bilgisi dışında mülkü işgal edenlere proje kapsamında herhangi bir hak sunulmamaktadır. Ancak, bu nitelikteki kişilere, oluşturulacak sertifikalı eğitim programlarından yararlanma imkanı sağlanacaktır.

30. Mülk sahiplerine kira yardımı yapılıyor mu?

Proje alanında oturan veya proje alanı dışında kirada oturmakla birlikte bir başka mülkü olmadığını beyan eden hissedarlara 400 YTL aylık kira yardımı yapılmaktadır.

31. Mülk sahibi olmayanlara kira yardımı yapılıyor mu?

Hayır yapılmıyor.

32. Küçük hissesi olan mülk sahiplerine, iştirak halindeki ya da çok nüfusa sahip hissedarlara ne gibi öneriler sunuluyor?

Bu alandan mülk edinerek borçlanma yoluyla mali yük altına girmeleri yerine öncelikle sosyal konutlardan faydalanmaları öneriliyor. Yine de bu alanı tercih eden mülk sahipleri ile geri ödemeleri yer teslimi sonrasında başlayacak şekilde sözleşme düzenlenmektedir.

33. İnşaatlar kısmi olarak mı başlatılacak? Bölge tamamen boşaltılacak mı?

Uygulama başlamadan önce, proje alanında yaşayanların tamamı inşaat süresi içinde proje alanından ayrılacaklardır. Uzlaşma sürecinin ardından özellikle proje alanında yaşanlara yıkım programı bildirilecektir. Yıkım programı çerçevesinde alanda yaşayanlar geçici ya da kalıcı yeni yerleşme alanlarına gideceklerdir. Beyoğlu Belediyesi bu taşınma sürecinde destek verecektir.

34. İnşaatlar ne zaman başlayacak?

Uzlaşma sürecinin tamamlanması ve kamulaştırma işlemlerinin tescilinin gerçekleşmesini takiben 2008 yılı sonu itibariyle inşaatın başlaması planlanmaktadır.

35. Bölgede yaşayanlara yönelik İş Geliştirme ve Meslek Edindirme programlarında neler olacak?

Proje sürecinde, kısa dönemde inşaat ve restorasyon işlerinde istihdam sağlamak üzere kapasite artırımı eğitim çalışmaları başlatılacak ve kurslardan sertifika alanlar için projede garantili iş olanağı sağlanacaktır. Ayrıca, proje sonrası bölgede gelişecek olan turizm ve ticaret gibi hizmet sektörlerinde istihdam edilmek üzere mesleki eğitim programına katılıp sertifika alanlara iş bulma konusunda öncelik tanınacaktır.

36. Proje kapsamında yaşayanlara yönelik hangi eğitim olanakları sunuluyor?

Proje alanında yaşayan ve projenin fırsatlarından yararlanmak isteyen hedef gruplara yönelik birtakım eğitim programları başlatılacaktır. Bu programlar sosyo-ekonomik yapının geliştirilmesine yönelik olacaktır.

 • Gençlere Yönelik Sertifikalı Kurslar;
  • – İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Programları
  • – Yeteneklerin Arttırılması Programları (Bilgisayar, Yabancı Dil)
  • – Sanatsal Becerilerin Geliştirilmesi Programları (ör. Müzik, Tiyatro, Sinema)
 • Kadınlara Yönelik Eğitim Programları;
  • – Okuma-Yazma Kursları
  • – İstihdam Odaklı Eğitim Programları
  • – Anne Çocuk Sağlığı
 • • Kendi İş Kurma Olanaklarının Geliştirilmesi
 • • Küçük Ölçekli İş Geliştirme için Kredi Sağlama: Mikro-Kredi Olanakları

37. Bu uygulamaların finansmanı nasıl karşılanıyor?

Her bir program için Beyoğlu Belediyesi önderliğinde farklı stratejik ortaklıklar oluşturularak finansman ve istihdam olanakları yaratılacaktır. Katılımcılar bu eğitim programları karşılığında hiçbir ödeme yapmayacaktır.

38. Tüm bu süreçler ve karar mekanizmaları oluşturulurken hani kurumlarla işbirliğine gidiliyor?

Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Koruma Bölge Kurulu, Mahalle Muhtarları, Tapu ve Kadastro Müdürleri ve Tarlabaşı Derneği ile düzenli toplantılar gerçekleştirilmektedir. Stratejik Sosyal Planın bir diğer önemli bileşeni kamu, özel ve sivil işbirliği ortamlarının yaratılmasıdır. İşbirliği ortamlarının yaratılması için belediye ve yatırımcı arasında yenileme yasası çerçevesinde başlayan işbirliğinin genişletilerek mülk sahipleri başta olmak üzere diğer sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katılımları da sağlanmaya çalışılmaktadır.

39. Karar süreçlerine geniş bir katılımın olması nasıl sağlanıyor?

Tarlabaşı Yenileme Projesi’nin gerçekleştirilmesi aşamasına paralel olarak proje alanında yaşayanların, ekonomik ve
sosyal sorunlarının çözümüne yönelik olarak farklı stratejik ortaklıklar, proje bazında bir araya gelerek iş ve güç birliği oluşturacaktır. Tarlabaşı Stratejik Proje Ortaklıkları, her biri kendi yetki ve çalışma alanlarında uzmanlaşmış kamu, özel ve sivil örgütlerin bir araya geldikleri oluşumlardır.
Tarlabaşı proje alanında yaşayanların;

 • – Gereksinmeleri ve beklentileri,
 • – Ekonomik ve toplumsal öncelikleri,
 • – İş potansiyelleri,
 • – Projeye katılım,
 • – Bilgilendirme ve bilinçlendirme

vb. konularda program, proje ve fikir üretecek, araştırma yapacak ve geniş katılımlı uygulamaların yapılmasını destekleyecektir.

40. Yenileme çalışmalarını kim üstleniyor?

Rölöve – Restitüsyon- Restorasyon proje ve uygulamalarının yönetimi Yüklenici Firma olan Gap İnşaat tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.

41. Restorasyon işlemleri esnasında mimari hangi kaygılar gözetiliyor?

Bu yapılara müdahale kararları, özgün mimari değerleri, değişmişlik, yapısal durumu (İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Statiği Bölümü tarafından hazırlanan Statik Raporlar esas alınmaktadır) ve tarihi doku içindeki konumu dikkate alınarak aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleşmektedir:

 1. 1. Tescilli yapıların bölgeye değer katan özgün ve nitelik kaybına uğramamış (değiştirilmemiş) olanlarında, plan ve cephenin muhafazası yoluyla restorasyonu önerilmektedir.
 2. 2. İç mekânlarda taşıyıcı duvarları kaldırılarak özgün yapısı bozulmuş olan, ancak cephesi ve gabarisi ile sokağa kimlik veren tescilli binaların cephesinin, uygulama projelerinde belirlenecek statik durum ve yapıya özgü metotlarla korunmasına, plan yapılarının yeni projedeki işlevlerine uygun olarak yorumlanmasına çalışılacaktır.
 3. 3. Kendi strüktürünü ayakta tutmasına imkân olmayan yapılar, kimi durumda sadece cephesi ile kimi yapılarda plan
  şemaları ile birlikte aslına uygun olarak inşa edilecektir.

42. Restorasyon sonucunda bölgede nasıl bir imar planı ile karşılaşacağız? Ev-otel-işyeri dağılımı nasıl olacak?

Yenileme projesinin;
%52’si konut alanı,
%12’si ticaret,
%17’si turizm yapısı,
%14’ü ofis yapısından oluşmaktadır.

43. Bölgenin altyapı, ulaşım vb. konularında ne gibi uygulamalar planlanıyor?

Yenileme Alanı Ulaşım Master Planı, Prof. Dr. Haluk Gerçek ve Yüksek Şehir Plancısı Orhan Demir tarafından hazırlandı. Tarlabaşı Bulvarına paralel Eski Çeşme ve Fıçıcı Abdi Sokaklarının yayalaştırılması ve trafik sirkülasyon şemaları ile otopark ve yaya girişlerini tanımlayan şemalara uygun olarak projeler oluşturuldu.

44. Projede otoparklara yer verilecek mi?

Projede konut edinen her mal sahibine daire büyüklüğüne bakılmaksızın birer otopark alanı tahsis edilecek ve tapuya işlenecektir. Yine ticaret ve turizm yapılarının da bodrum katlarına yeterli sayıda otopark yapılacaktır.

45. Proje hazırlanırken, dünyada hangi başarılı uygulamalardan örnek alındı?

Proje pek çok Avrupa ülkesindeki yenileme çalışması izlenerek oluşturuldu. Londra, Edinburg, Paris kentlerindeki yenileme deneyimleri ve metodları ile Tarlabaşı paralellikler taşımaktadır. Ancak, her ülkedeki yapı stoğunun ve sosyal durumun farklılıklarına uygun çözümlerin geliştirilmesi gerektiği gözardı edilmemiştir. Tarlabaşı Projesi, bölgenin kendine has mimari karakteri, yaşayanların sosyal profili ve gereksinimleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu bilgiye ulaşmak için kapsamlı anket çalışmaları, fiziksel ve sosyal doku analizleri yapılmış, bina envanterleri, plan şemaları belirlendikten ve cephe rölöveleri tamamlandıktan sonra, sonuç ürünü olarak Avan Proje elde edilmiştir.

46. Proje tamamlandığında sokak adları değişecek mi?

Kesinlikle bir değişiklik olmayacak. Sokakların hem morfolojisi, hem adları aynı kalacak.

47. Projede hissesi olanlar bu hisselerini başkalarına ne zaman, nasıl devredebilecek?

Tapu devir işlemlerini takiben mülk sahipleri üçüncü kişilere satış yapabileceklerdir. Tapu devri öncesi satış yapmak isteyen mal sahiplerinin yüklenici firmanın uygun görüşünü alarak satış yapması gerekmektedir.

48. Projenin hayata geçirilebilmesi için bölge halkının onayı şart mı? Onay verenlerle vermeyenler arasında
herhangi bir hak farklılığı doğacak mı?

Proje ve 5366 sayılı yasa gereği, mülk sahipleri ile uzlaşma esastır. Ancak sürecin aksamaması ve Tarlabaşı’nın yenilenebilmesi için uzlaşma sağlanamayan kişiler ile ilgili yasanın öngördüğü işlemlere başlanacaktır. Projede eşitlik ve hakça bölüşüm esastır. Hiç kimseye Sermaye Piyasası Kurumu tarafından belirlenen değer dışında bir ödeme yapılması veya ihalede belirlenen pay hakkı dışında bir teklif verilmesi söz konusu değildir.

49. Projeyi kimler hazırladı? Proje hazırlanırken kimlere danışıldı?

 • Danışma Kurulu
  • • Prof. Dr. Sercan Özgencil Yıldırım (Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı)
  • • Prof. Dr. Haluk Gerçek (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  • • Prof. Dr. Güzin Konuk (MSGSÜ Şeh. Böl. Plan. Böl. Bşk.)
  • • Prof. Dr. Kadir Güler ve Prof. Dr. Zekai Celep (İstanbul Teknik Üniversitesi, Statik Rapor)
  • • Dr. Sinan Genim
  • • Orhan Demir (MSGSÜ-Plan Ofis)
 • Tasarım Grubu
  • • Cem İlhan –Tülin Hadi (TECE Mimarlık ) 385 – 386 ADA
  • • Mehmet Alper (Tures Mimarlık ) 386 – 363 ADA
  • • Hasan Çalışlar-Kerem Erginoğlu (E&C Mimarlık ) 387 ADA
  • • Hasan Kıvırcık (MTM Mimarlık ) 360 ADA
  • • Han Tümertekin (Mimarlar Yapı Tasarım ) 361 ADA
  • • Nuran Karakaş ( Duru Mimarlık) 362 ADA
  • • Yavuz Selim Sepin (Sepin Mimarlık ) 593 – 594 ADA

50. Projede revizyonlara gidilmesi mümkün mü? Akademisyenlerin ve halkın görüş ve önerilerine açık mı? Gerekli değişiklikleri kim yapacak?

Alanda yaşayanların görüş ve önerileri dikkate alınarak uzman gruplar tarafından hazırlanan proje, Yenileme Avan Projesidir. Proje, herkesin görüş, öneri ve eleştirilerine açıktır. Bu amaçla hem sergi açılmış, hem de projeye ilişkin tüm bilgiler internet ortamına yüklenmiştir. Tarlabaşı Yenileme Projesi, açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışının ürünüdür ve öyle devam edecektir. Proje, mülk sahiplerinin talepleri ve ihtiyaçlarına göre revize edilmeye devam etmektedir. Kamuoyuyla paylaşım sonrası gelen eleştiriler ve değerlendirmelere göre gerekli görülen düzenlemeler Koruma Kurullarının onayıyla gerçekleştirilecektir.Citer ce billet
oui (2008, 31 mars). Le projet de renouvellement de Tarlabaşı en 50 questions – version turque. Observatoire Urbain d'Istanbul. Consulté le 21 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/sltg

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search